Antti Kaikkonen. Ei huono.

Kaikki tietävät nimen Antti Kaikkonen ja moni tietää, että Antti on jo useamman vuoden ollut Suomen eduskunnassa Keskustan kansanedustajana, mutta mitkä ovat Antin arvoja tänä päivänä, miksi juuri sinun tulisi äänestää näissä vaaleissa, ja miksi juuri Anttia?

Suomi on taloudellisesti oikealla suunnalla

Kuluneella vaalikaudella saavutettiin hyvä tavoite, kun Suomen velkaantuminen saatiin loppumaan ja talouskasvu EU:n hänniltä sen kärkipäähän. Vaalikauden aikana saatiin luotua 140 000 työpaikkaa ja lisää tulee joka viikko – tulevalla vaalikaudella tämä Suomen nousu on turvattava, kertoo Kaikkonen.

Työntekoon ja yrittämiseen kannustavaa linjaa on jatkettava ja näillä toimilla meillä on entistä enemmän edellytyksiä laittaa asioita kuntoon myös nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä, perhevapaissa, koulutuksessa, terveydenhuollossa ja vanhustenhoivassa.

Suomi ei ole valmis, mutta olemme oikealla tiellä, miettii Antti.

Liikenne sujuvammaksi

Liikenne on keskeinen kysymys koko Uudellamaalla. Liikenneverkko tarvitsee uusia panostuksia uusista rautatiehankkeista aina sorateihin saakka ja alueellisessa joukkoliikenteessä riittää parantamistarpeita myös tuleville vaalikausille. Realismia on myös se, että me tarvitsemme autoja eikä autoilua tule hankaloittaa kohtuuttomasti. Tottakai kevyelle liikenteelle tulee rakentaa uusia väyliä pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden käyttöön ja ilmastoystävällisten kulkuvälineiden käyttöönottoa tulee helpottaa, mutta sähköautot ovat vielä vuosia liian kalliita suurimmalla osalle autoilijoista.
Joukkoliikenteen kehittämisen kannalta Kerava-Riihimäki rataa pitää parantaa ja Tunnin juna hankkeen eteneminen pitää varmistaa.

Nuorille tulevaisuudennäkymiä

Jokainen nuori tarvitsee arvokkuuden, onnistumisen ja osallisuuden kokemuksia. Osa nuorista uhkaa jäädä näistä paitsi ja on vaarassa syrjäytyä. Silloin lähiyhteisöjen ja yhteiskunnan on puututtava asiaan. Yksikin välittävä ja rinnalla kulkeva aikuinen voi riittää. Jokaiselle nuorelle on räätälöitävä oma polku hyvään elämään.

Perusta tasapainoiselle ja terveelle elämälle luodaan lapsuudessa ja nuoruudessa. Painopistettä on siksi siirrettävä ongelmien ehkäisyyn ja peruspalveluihin. Mielenterveyspalvelut pitää varmistaa kaikilla kouluasteilla aina korkeakouluihin ja yliopistoihin saakka.

Koulut ovat nykyään perheen rinnalla avainasemassa perus- ja kansalaistaitojen välittämisessä nuorille. Nuoren elämänhallinta edellyttää käytännön talous- ja työnhakutaitoja, osallistumisen oppimista sekä medialukutaitoa.

Jokaisella nuorella ja lapsella pitää olla oikeus ainakin yhteen mieluisaan harrastukseen. Liikunta-, kulttuuri- ja muut harrastekerhot on liitettävä osaksi lasten ja nuorten koulupäivää yhteistyössä järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Vähävaraisten perheiden lasten seura- ja harrastemaksuja on tuettava harrastetuella.

Nuorisotyöttömyyttä on saatu painettua alaspäin ja samalla tiellä pitää jatkaa. Tärkeää on myös, että kesätyöpaikkoja on nuorille riittävästi saatavilla.

Ikääntyminen arvokkaaksi

Suomi tarvitsee ikäihmisiä koskevien asenteiden vallankumouksen. Ikääntyneet eivät ole vain palveluiden, etuuksien ja toimenpiteiden kohde vaan yhteiskunnan tärkeä voimavara ja elämänkokemuksen lähde nuoremmille sukupolville. Ikäihmisiä pitää kuulla heitä koskevissa asioissa ja kunnioittaa heidän itsemääräämisoikeuttaan.

Eläkkeelle siirtyminen on ihmiselle suuri muutos. Tähän nivelvaiheeseen tarvitaan lakisääteinen hyvinvointi- ja terveystarkastus.

Yksinäisyys ja turvattomuuden tunne ovat liian usein ikäihmisen ainoita kumppaneita. On kehitettävä lisää yhteisöllistä ja monimuotoista asumista. Siinä on mahdollista yhdistää kodinomainen asuminen, hoivapalvelut ja yhteisöllisyys.

Myös vanhusten elinmahdollisuudet tulee turvata

Etenkin yli 75-vuotiaiden köyhyysriski on kasvanut. Pienituloiset eläkeläiset ovat haavoittuvimmassa asemassa. Erityisesti pienimpiä eläkkeitä on korotettava.

Ikäihmisten laitoshoidon hoitajamitoitus on kirjattava lakiin paremman hoidon varmistamiseksi. Myös ikääntyneiden kotihoidon riittävät henkilöresurssit on turvattava.

Perhe- ja omaishoidon asemaa ikäihmisten hoidossa pitää vahvistaa. Työelämän pitää joustaa nykyistä paremmin omaishoidon tarpeisiin.

Omatoimisen asumisen jälkeen useimmille ikääntyneille tulee vastaan elämänvaihe, jolloin he tarvitsevat säännöllistä hoivaa ja tukea. Palveluita on kehitettävä niin, että ikäihmiset ja heidän omaisensa saavat ”yhdeltä luukulta” tarvitsemansa tiedon ja neuvonnan.

Kotihoidon varaan ei saa jäädä liian huonokuntoisia ikäihmisiä. On välttämätöntä, että jokainen vanhus pääsee sellaisen hoivan ja asumismuodon piiriin, jotka parhaiten tukevat hänen hyvinvointiaan ja toimintakykyään.

Suomea on rakennettava oikeudenmukaisella tavalla, vauvasta vaariin.

https://www.anttikaikkonen.fi