Vuosilomalain muutosesitys lausunnolle

Työaikasääntelyä selvittävä työryhmä ehdottaa mietinnössään muutoksia vuosilomalakiin EU-tuomioistuimen oikeuskäytännöstä johtuvien vaatimusten täyttämiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriö lähetti 4.7.2018 työryhmämietinnön lausunnolle.

Vuosilomalakiin lisättäisiin säännökset työntekijän oikeudesta vuosilomaa täydentäviin lisäpäiviin tilanteissa, joissa työntekijä ei sairaudesta tai kuntoutuksesta johtuvan työstä poissaolon vuoksi ole ansainnut vähintään 24 vuosilomapäivää. Säännösmuutoksen myötä työntekijöille turvattaisiin työaikadirektiivin edellyttämät 24 vuosilomapäivää kokonaiselta lomanmääräytymisvuodelta. Jos työntekijä on lomanmääräytymisvuoden aikana ansainnut vähintään 24 vuosilomapäivää, lisäpäiväsäännös ei tulisi sovellettavaksi.

Lisäpäiviltä työntekijällä olisi oikeus saada vastaava palkka kuin työssä ollessaan.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että työkyvyttömyyden vuoksi siirretyn vuosiloman antamisajankohtaa pidennettäisiin. Vuosiloma voitaisiin antaa vielä lomakautta seuraavan lomanmääräytymisvuoden aikana.

Lausuntokierros toteutetaan Lausuntopalvelu.fi -työkalua käyttäen sekä kohdennettuina pyyntöinä. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 15.8.

Lausuntopalvelu.fi