Uusi asiakasmaksulaki lausunnolle – pitkäaikaishoidon asiakasmaksut yhdenmukaisiksi ja alle 18-vuotiaille maksuttomat palvelut

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausunnolle luonnoksen uudeksi asiakasmaksulaiksi. Merkittävimpiä muutoksia asiakasmaksulaissa olisi se, että jatkossa maksuja saisi periä vain niistä palveluista, joiden maksuista on säädetty laissa. Jos palvelusta ei ole säädetty, siitä ei voisi periä maksua. Laissa säädettäisiin edelleen vain palvelujen enimmäismaksuista.

Maksut olisivat samat niin julkisilla kuin yksityisillä tuottajilla silloin, kun palvelut on tuotettu julkisella rahalla. Maakunta vastaisi maksujen määräämisestä ja niiden perimisestä.

Pitkäaikaishoidon asiakasmaksuja yhdenmukaistettaisiin. Tällä hetkellä esimerkiksi palveluasumisen maksuista ei ole säädetty laissa. Jatkossa pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon maksuista säädettäisiin pitkälti yhdenmukaisin perustein. Lisäksi jatkuvan ja säännöllisen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon sekä tavallisen palveluasumisen maksut yhdenmukaistettaisiin. Näin samantyyppisiä palveluja käyttävät eivät enää olisi keskenään epätasa-arvoisessa asemassa ja maksujen yhdenvertaisuus paranisi valtakunnallisesti.

Nykyisistä terveyskeskusten kolmen kerran käyntimaksuista ja vuosimaksuista luovuttaisiin. Maksun voisi jatkossa periä jokaisesta käynnistä lääkärillä tai hoitajalla. Esityksen mukaan etäpalvelut rinnastettaisiin perinteisiin palveluihin, ja niistä voitaisiin periä samansuuruinen maksu.

Laissa säilyisi edelleen maksukatto eli asiakasmaksujen vuosittainen enimmäismäärä (683 euroa), jonka täyttymisen jälkeen asiakas ei enää maksaisi asiakasmaksuja maksukattoon kuuluvista palveluista. Maksukattoa laajennettaisiin niin, että myös esimerkiksi hammashoidon käynti- ja toimenpidemaksut, ensihoitopalvelun maksut sekä tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut laskettaisiin mukaan maksujen enimmäismäärään. Merkittävä muutos olisi myös se, että maakunta seuraisi maksujen kertymistä ja antaisi asiakkaalle tiedon, kun maksukatto on täyttynyt.

Nykyisin maksuttomiksi säädetyt sosiaali- ja terveyspalvelut säilyisivät pitkälti edelleen maksuttomina. Lisäksi maksuttomien palvelujen piiriin sisällytettäisiin uusia palveluja, muun muassa alle 18-vuotiaiden terveyspalvelut säädettäisiin pääosin maksuttomiksi.

Uudistuksen keskeinen periaate on, että asiakasmaksut ovat yhdenvertaisia ja kohtuullisia eivätkä ne ole este palvelujen käytölle. Maakunnalla olisi velvollisuus alentaa tai jättää kokonaan perimättä sosiaalihuollon maksuja ja terveydenhuollon lyhytaikaisen laitoshoidon (kuten sairaalan vuodeosastohoidon) maksuja sekä terveydenhuollon tulosidonnaisia maksuja, jos asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulo olisi vaarassa.

Lakiluonnos on lausunnolla 14.9.2018 asti.