Suomen uudet hallitukset tekevät aina uusia päätöksiä – mitä tällä kertaa on tapahtumassa

Uusi hallitus on aloittanut työnsä ja tavoitteet on listattu julkaistuun hallitusohjelmaan, josta tässä on otteita ja nostoja eri aloilta.

Talouspolitiikka

Uuden hallituksen yksi ensimmäisistä tehtävistä on yleensä talousarvion laatiminen. Tämä sisältää päätökset siitä, mihin valtion varoja käytetään, ja se voi vaikuttaa esimerkiksi koulutukseen, terveydenhuoltoon ja infrastruktuuriin. Talouspolitiikkaan liittyy myös mahdollinen rahapelien siirtyminen lisenssimalliin, joka mahdollistaisi nettikasino listauksen täysin suomalaisin euro-lisenssein.

Hallituksen keskeisenä tavoitteena on parantaa suomalaisten elintasoa monin eri keinoin. Tämä sisältää pyrkimyksen kääntää Suomen talous kestävään kasvuun ja pysäyttää velkaantumiskehitys, joka uhkaa hyvinvointia. Hallitus haluaa myös tukea suomalaisten mahdollisuuksia rakentaa omaa tulevaisuuttaan koulutuksen, työnteon ja yrittäjyyden kautta.

Taloudellinen vakaus ja kestävyys

Vakaa taloudellinen kehitys ei ole vain itsetarkoitus, vaan se luo turvaa ja tukee perheellistymistä. Hallitus pyrkii kasvattamaan kotitalouksien ostovoimaa ja huomioimaan arjen kustannukset päätöksenteossaan. Tavoitteena on myös turvata hyvinvointiyhteiskunnan keskeisten palveluiden rahoitus tuleville sukupolville.

Talouspolitiikan painopisteet

Hallituksen talouspolitiikan keskeiset painopisteet ovat taloudellinen vakaus, työllisyys, talouskasvu sekä hyvinvointipalvelujen turvaaminen. Hallitus on sitoutunut tasapainottamaan julkista taloutta, mikä on välttämätöntä kansalaisten hyvinvoinnin ja kestävän talouskehityksen kannalta.

Työllisyys ja kasvu

Hallitus toteuttaa kunnianhimoisia uudistuksia, jotka vauhdittavat talouskasvua. Työllisyys- ja kasvutoimet ovat keskeisessä roolissa tässä pyrkimyksessä. Nämä toimet yhdessä suorien sopeutustoimien kanssa luovat edellytykset julkisen talouden tasapainottumiseen vuoteen 2031 mennessä.

Selkeä listaus aiheeseen liittyen

 • Elintason parantaminen: Kestävä talouskasvu, velkaantumisen pysäyttäminen
 • Tulevaisuuden rakentaminen: Koulutus, työnteko, yrittäjyys
 • Taloudellinen vakaus: Kotitalouksien ostovoiman kasvattaminen, arjen kustannusten huomioiminen
 • Hyvinvointipalvelut: Palveluiden rahoituksen turvaaminen tuleville sukupolville
 • Talouspolitiikan painopisteet: Taloudellinen vakaus, työllisyys, talouskasvu
 • Julkisen talouden tasapaino: Työllisyys- ja kasvutoimet, suorat sopeutustoimet

Ympäristöpolitiikka

Suomi pyrkii parantamaan omavaraisuuttaan ja vähentämään saastumista monin eri keinoin. Yksi keskeinen strategia on materiaalien kierrätyksen hyötykäyttöön parantaminen. Tämä ei ainoastaan nostaa jalostusastetta, vaan myös vähentää luontoon päätyvien ravinteiden ja muiden käyttökelpoisten aineiden määrää.

Ympäristölupien sujuvoittaminen ja kiertotalouden edistäminen

Hallitus on sitoutunut sujuvoittamaan ympäristöön liittyviä lupaprosesseja ja purkamaan sääntelyn esteitä kiertotaloudelta. Esimerkiksi Saaristomeren valuma-alueen ravinnekuorma on tarkoitus kääntää laskuun kiertotalouden avulla.

Puhtaan luonnon merkitys ja uudet liiketoimintamahdollisuudet

Puhtaan luonnon merkitys Suomen kilpailutekijänä korostuu entisestään. Kiertotalouden edelläkävijyys luo uusia työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia. Suomi pyrkii myös edistämään kiertotaloutta Euroopan sisämarkkinoilla kansalliset edut huomioiden ja tukemaan eurooppalaisten uusioraaka-ainemarkkinoiden syntymistä.

Ulkopolitiikka

Suomen rooli Euroopan unionissa

Euroopan unioni on Suomelle ensisijaisen tärkeä poliittinen, taloudellinen ja arvollinen viitekehys. Suomi pyrkii aktiivisesti edistämään globaalisti vahvaa ja toimintakykyistä Euroopan unionia, joka tukee jäsenvaltioidensa ja kansalaistensa turvallisuutta, hyvinvointia ja taloudellisia etuja. Suomi on aktiivinen, luotettava ja ratkaisuhakuinen jäsenmaa, joka toimii aloitteellisesti ja rakentavasti.

Oikeusvaltioperiaate ja korruption torjunta

Suomi korostaa oikeusvaltioperiaatteen merkitystä ja on sitoutunut torjumaan korruptiota EU:ssa. Tämä on yksi keskeisistä tavoitteista, jolla Suomi pyrkii edistämään unionin arvoja.

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet

Suomi vaatii, että Euroopan unioni noudattaa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita. Tämä tarkoittaa, että päätöksenteko tapahtuu mahdollisimman lähellä kansalaisia. Selkeä toimivaltajako unionin ja jäsenmaiden välillä on Suomelle tärkeää, ja se vastustaa toimivallan laajentamista perussopimusten uudenlaisella tulkinnalla.

Suomen EU-politiikan prioriteetit

Suomen EU-politiikan keskeiset tavoitteet ovat moninaiset, kattaen kilpailukyvyn edistämisen, EU:n globaalin roolin vahvistamisen ja puolustusyhteistyön syventämisen. Lisäksi Suomi keskittyy sisämarkkinoiden kehittämiseen, talouskasvun vauhdittamiseen ja puhtaan energian investointien edistämiseen. Suomi ajaa myös kansallista päätöksentekoa metsäpolitiikassa ja ruoantuotannon omavaraisuuden turvaamisessa.

Suomi ja NATO

Suomi on Naton aktiivinen ja kansainvälinen jäsen, joka on valmis sekä vastaanottamaan apua liittolaisiltaan että antamaan sitä itse. Suomi osallistuu täysimääräisesti Naton monimuotoiseen toimintaan. Tämä kattaa Naton rauhan ajan yhteiset puolustustehtävät sekä 360-asteisen, koko liittokunnan kattavan pelotteen ja yhteisen puolustuksen.

Osallistuminen Naton operaatioihin ja työryhmiin

Suomi on aktiivisesti mukana Naton erilaisissa operaatioissa, kansainvälisissä harjoituksissa ja työryhmissä. Tämä sisältää myös osallistumisen ydinasepolitiikan suunnitteluryhmään, mikä vahvistaa Suomen osaamista ydinaseisiin liittyvissä kysymyksissä.

Kriisinhallinta ja terrorismin torjunta

Suomi ottaa aktiivisen roolin Naton kriisinhallinnassa ja terrorismin torjunnassa. Tämä vahvistaa Suomen asemaa turvallisuuden tuottajana ja luotettavana yhteistyökumppanina liittokunnassa.

Suomen vaikutus Naton uskottavuuteen

Nato-jäsenenä Suomi edistää omalta osaltaan Naton uskottavuutta ja toimintakykyä sekä lähialueilla että globaalisti. Suomi on sitoutunut olemaan proaktiivinen ja luotettava jäsen, joka tukee liittokunnan yhteisiä tavoitteita.

Koulutus

Koulutus on yksi keskeisistä politiikan alueista, ja uusi hallitus saattaa tehdä muutoksia esimerkiksi opetussuunnitelmiin, yliopistojen rahoitukseen tai ammattikoulutukseen. Hallitus uudistaa varhaiskasvatuksen palveluseteleitä koskevan lainsäädännön. Varhais­kasvatuksen palveluseteleitä koskeva lainsäädäntö siirretään opetus- ja kulttuuri­ministeriöön, kuten varhaiskasvatuslakia uudistettaessa oli tavoitteena. Hallitus arvioi lasten hoidon tukien kokonaisuuden huomioiden perheiden valinnanvapauden. Tavoitteena on, että yhä useampi perhe voisi valita erilaisten varhaiskasvatuksen muotojen välillä tasapuolisemmin.

Varhaiskasvatuksen tavoitteet ja pedagogiikka

Varhaiskasvatuksen keskeisenä tavoitteena Suomessa on edistää lapsen kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia. Lisäksi pyritään tukemaan lapsen oppimisen edellytyksiä ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista. Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista, ja siinä korostuu pedagoginen näkökulma. Yksilöllinen ja lapsen tarpeisiin vastaava oppimisen tuki on keskeisessä asemassa.

Osallistumisasteen nostaminen ja maahanmuuttajataustaisten lasten integrointi

Suomessa pyritään nostamaan varhaiskasvatuksen osallistumisastetta, erityisesti yli 3-vuotiaiden lasten kohdalla. Vaikka osallistumisaste on viime vuosina noussut, se on edelleen muita Pohjoismaita jäljessä. Erityisiä toimenpiteitä suunnataan maahanmuuttajataustaisten lasten osallistumisasteen parantamiseksi, mikä tukee heidän kielitaitoaan ja integroitumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

Tasa-arvorahoituksen vakiinnuttaminen

Hallitus aikoo vakiinnuttaa varhaiskasvatuksen tasa-arvorahoituksen määrärahatason. Tämä toimenpide on suunniteltu vahvistamaan varhaiskasvatuksen laatua, tasoittamaan oppimiseroja ja ehkäisemään segregaatiota.

Terveydenhuolto

Hallitus on sitoutunut toteuttamaan merkittäviä uudistuksia sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tavoitteena on, että hyvinvointialueet pystyvät tehokkaammin varautumaan tulevaisuuden haasteisiin. Palvelurakennetta uudistetaan portaittain, ja painopiste siirretään korjaavista palveluista enemmän kohti varhaista tukea, apua ja ennaltaehkäisyä. Oikea-aikainen pääsy hoitoon ja palveluihin on keskeistä, ja palvelujonoja pyritään purkamaan.

Palveluiden vaikuttavuus ja laaja-alainen kehittäminen

Hallitus pyrkii parantamaan palveluiden vaikuttavuutta monin eri keinoin. Kehitystyössä otetaan huomioon laaja-alaisesti erilaiset hyvinvointia heikentävät tekijät, kuten nuorten mielenterveysongelmat ja vanhuspalveluiden epäkohdat.

Lapsimyönteisen yhteiskunnan rakentaminen

Hallitus on sitoutunut edistämään lapsimyönteisen yhteiskunnan rakentamista. Erityistä huomiota kiinnitetään perheiden hyvinvointiin ja varhaiseen tukeen. Paljon palveluita tarvitsevat asiakkaat ovat erityisen tärkeitä, ja heidän palvelunsa vaativat erityisiä toimenpiteitä.

Kotihoidon ja pelastuspalveluiden tilanne

Kotihoidon kriisiytynyt tilanne on hallituksen agendalla, ja siihen etsitään mahdollisimman nopeita ratkaisuja. Lisäksi hallitus varmistaa pelastuspalveluiden saatavuuden kaikkialla Suomessa.

Selkeä listaus aiheeseen liittyen

 • Talouspolitiikka: Budjetin laatiminen, verotus
 • Sosiaalipolitiikka: Eläkkeet, työttömyysturva
 • Ympäristöpolitiikka: Ilmastonmuutos, luonnonsuojelu
 • Ulkopolitiikka: Diplomaattiset suhteet, kauppasopimukset
 • Koulutus: Opetussuunnitelmat, yliopistorahoitus
 • Terveydenhuolto: Sairaala-investoinnit, terveyskeskukset
 • Tulevaisuuden näkymät

Uuden hallituksen päätökset voivat vaikuttaa monella tapaa kansalaisten elämään, ja niitä seurataan yleensä tarkasti mediassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.