Suomen metsäteollisuus ja metsien monimuotoisuuden säilyttäminen

Suomen metsäteollisuus on merkittävä toimiala, mutta samalla myös yksi merkittävimmistä haasteista metsien monimuotoisuuden säilyttämiselle. Metsien hakkuut ja metsien muuttaminen tuotantokäyttöön voivat vähentää metsien monimuotoisuutta, jos toimenpiteet eivät ole kestäviä ja huomioi metsien ekologiset toiminnot.

Metsien ja luonnon monimuotoisuus ja sen säilyttäminen ja kestävän metsätalouden edistäminen ovatkin Suomessa tärkeitä tavoitteita. Suomen metsäteollisuus onkin sitoutunut edistämään kestävää metsätaloutta ja metsien monimuotoisuuden säilyttämistä.

Suomessa on käytössä monia metsien suojelukeinoja, jotka pyrkivät varmistamaan metsien ekologisen kestävyyden. Suojelualueita on perustettu ympäri maata, ja metsien hoitotyössä huomioidaan entistä enemmän monimuotoisuutta, esimerkiksi jättämällä metsiin lahopuita ja hoitamalla suojelukohteita.

Metsäsertifioinnit, kuten FSC (Forest Stewardship Council) ja PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), ovat myös tärkeitä työkaluja kestävän metsätalouden edistämisessä ja metsien monimuotoisuuden säilyttämisessä. Sertifioinnit varmistavat, että metsätalouden toimijat noudattavat tiukkoja kestävän metsätalouden periaatteita ja huomioivat metsien monimuotoisuuden.

Metsien monimuotoisuuden säilyttäminen on siis tärkeä tavoite, ja Suomen metsäteollisuus on sitoutunut edistämään kestävää metsätaloutta ja metsien monimuotoisuuden säilyttämistä. Toimenpiteet ovat kuitenkin jatkuvan kehityksen kohteena, ja tavoitteena on löytää entistä parempia tapoja yhdistää metsätalouden kehitys ja metsien ekologinen kestävyys.

Mikä on hiilinielu?

Hiilinielu tarkoittaa aluetta tai ekosysteemiä, joka imee hiilidioksidia (CO2) ilmakehästä ja sitoo sen biologiseen aineeseen tai maaperään. Hiilinielut ovat siis tärkeitä tekijöitä ilmastonmuutoksen torjunnassa, sillä ne vähentävät ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta ja hidastavat ilmastonmuutosta.

Hiilinieluja on monenlaisia, ja ne voivat olla esimerkiksi metsiä, suomaita, peltoja, niittyjä, rannikkovyöhykkeitä tai jopa kaupunkialueita. Erityisesti metsät ovat tärkeitä hiilinieluja, sillä ne voivat sitoa suuria määriä hiilidioksidia puustoon ja maaperään.

Hiilinielut ovat tärkeitä myös siksi, että ne voivat auttaa kompensoimaan ihmisen toiminnan aiheuttamaa ilmastopäästöjen kasvua. Esimerkiksi metsien istutus ja hoito voivat auttaa vähentämään ilmastopäästöjä ja edistämään kestävää kehitystä.

Hiilinieluja pyritään myös säilyttämään ja suojella, sillä monilla alueilla ne ovat uhattuina ihmisen toiminnan seurauksena. Esimerkiksi metsien hävittäminen tai suomaiden ojitus voivat vähentää niiden kykyä toimia hiilinieluina.

Hiilinielujen merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa on suuri, ja niiden suojelu ja kestävä käyttö ovat tärkeitä osia ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Kestävä metsäsuunnitelma

Kestävä metsäsuunnitelma on metsäomaisuuden hoitosuunnitelma, jossa otetaan huomioon metsän taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset pitkällä aikavälillä. Kestävä metsäsuunnitelma pyrkii edistämään metsien monimuotoisuuden säilymistä, hiilinielujen kasvua ja ylläpitoa, metsien virkistyskäyttöä ja metsäteollisuuden tarpeita.

Kestävän metsätalouden tavoitteena on hoitaa metsiä siten, että ne tuottavat säännöllisesti puuta ja muita metsätuotteita, mutta samalla huomioidaan metsien ekologiset ja sosiaaliset arvot. Kestävän metsätalouden periaatteet sisältävät muun muassa metsien monimuotoisuuden suojelun, metsien hoitamisen ekologisesti kestävällä tavalla, metsäpalojen ehkäisyn ja torjunnan, ja paikallisen väestön huomioimisen metsien käytössä.

Kestävä metsäsuunnitelma sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen metsän tilasta, hoitotoimenpiteistä ja niiden vaikutuksista. Suunnitelma kattaa yleensä aikajänteen useista vuosista jopa vuosikymmeniin eteenpäin. Suunnitelman avulla voidaan ohjata metsänhoitoa siten, että metsän taloudellinen tuotto, ympäristönäkökohdat ja sosiaaliset näkökohdat otetaan huomioon tasapainoisesti.

Kestävän metsäsuunnitelman laatiminen edellyttää usein ammattitaitoista metsäalan asiantuntijaa. Suunnitelman laadintaan liittyy myös usein vuorovaikutusta metsänomistajan ja metsäalan ammattilaisen välillä. Kestävän metsäsuunnitelman toteutumista seurataan ja tarvittaessa suunnitelmaa tarkistetaan ja päivitetään.

Suomessa kestävän metsätalouden edistäminen on tärkeä kansallinen tavoite, ja kestävän metsäsuunnitelman laadinta on yksi tapa edistää tavoitetta käytännössä.

Eurooppa ja Suomi – tulevaisuudessa

Mietityttääkö sinua Suomen ja Euroopan tulevaisuus, yhdessä tai erikseen? Nyt maaliskuussa 2023 olemme avanneet asiaa käsittelevän sivuston Suomi Euroopassa, jolla tulemme kertomaan Suomen ja EU:n asioista, poliitikkojen mielipiteitä, uutisia, tiedotteita… sillä ensi vuonna on jälleen Eurovaalit. Laita omiin selaimen kirjanmerkkeihin ja piipahda lukemassa, mitä Euroopassa tapahtuu.