Kotouttaminen siirtyy maakunnan järjestettäväksi

Maakunta vastaa jatkossa maahanmuuttajien kotouttamispalveluista. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen 5.7.2018.

Kotoutumislaissa säädetyt kotoutumista edistävät palvelut kuten alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma ja kotoutumiskoulutus pysyvät sisällöllisesti samankaltaisina kuin nykyisinkin.

Maakunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen suunnittelusta, kehittämisestä ja seurannasta maakunnassa. Maakunta yhteensovittaa kotouttamisen suunnittelun yhteen alueensa kuntien kanssa.

Kotoutumista edistäviä palveluita järjestetään osana maakunnan järjestämisvastuulla olevia kasvupalveluita ja sosiaali- ja terveyspalveluita, kunnallisia peruspalveluita, kansallista koulutusjärjestelmää sekä muina kotoutumista edistävinä palveluina.

Kunta säilyy jatkossakin keskeisenä kotouttamisen toimijana eikä nyt annetulla esityksellä muuteta kunnan yleisvelvoitetta vastata kunnan maahanmuuttaja-asukkaiden kotoutumista edistävien palveluiden suunnittelusta ja kehittämisestä kuntatasolla.

Valtion kotoutumista edistävät toimet pysyvät ennallaan. Kotoutumislaissa määritelty ministeriöiden välinen yhteistyö jatkuu. Valtioneuvosto päättäisi jatkossakin kotouttamisen valtakunnallisesta kehittämisestä laatimalla valtion kotouttamisohjelman neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Valtion kunnille maksamista erityiskustannusten korvaamisesta pääosin luovutaan ja ne siirretään soveltuvin osin maakunnan yleiskatteelliseen rahoitukseen.

Samoin kuin työnhakijoiden ja yrittäjien palveluissa maakunta voi hankkia palveluita eri palveluntuottajilta myös kotoutumiseen.

Lisätiedot tem.fi/paatokset