Kokeiluista parhaat käytännöt tulevien maakuntien työhakijoiden ja yritysten palveluihin

Kasvuyritysten työllisyysohjelman hankkeet ovat edistäneet julkisia TE-palveluja koskevan ajattelutavan muutosta kohti aidosti asiakaslähtöistä palvelukulttuuria, selviää ohjelman arviointitutkimuksesta.

Työvoimahallinnon uudistaminen vahvemmin työllistymistä tukevaksi on yksi hallituksen kärkihankkeista. Osana kärkihanketta käynnistettiin Kasvuyritysten työllisyysohjelma, jota toteutetaan vuosina 2016–2019. Kasvuyritysten työllisyysohjelmaan kootaan kasvuyrityksiä ja työttömiä osaajia yhdistäviä palveluita ja toimintamalleja.

Tavoitteena on saada yritykset tunnistamaan paremmin osaavan työvoiman mahdollisuudet kilpailukykytekijänä omassa liiketoiminnassaan sekä tukea kasvuyritysten toimintaa ja kilpailukykyä sekä vähentää työttömyyttä. Lisäksi keskeinen näkökulma ohjelmassa on valmistautua sen avulla maakuntiin siirtyvien työhakijoiden ja yritysten palvelujen (ns. kasvupalvelujen) järjestämiseen.

Nyt julkaistun selvityksen tavoitteena oli sekä arvioida kasvuyritysten työllisyysohjelman hankkeiden vaikutuksia ja toimintamallin käyttökelpoisuutta että antaa kehittämisehdotuksia kasvupalveluiden valmistelutyön suuntaamiseksi. Arviointiselvityksen mukaan ohjelman hankkeissa on kokeiltu kattavasti erilaisia palvelun tuottamisen tapoja, joiden tavoitteena on ollut yritysten kasvun tukeminen, osaamisen tarjonnan vahvistaminen sekä kysynnän ja tarjonnan kohtaanto.

Ohjelmassa ja sen hankkeissa on testattu julkisia kasvupalveluja ja hyödynnetty yksityisiä palveluntuottajia. Hankkeissa on kokeiltu uudentyyppisiä palvelumalleja ja palvelujen tuottamistapoja sekä ulkoisten ostopalvelujen toimintamalleja.

Toiminnan kautta on saatu tietoa palvelujen sisällöllisestä uudistamisesta, tulosperusteisista hankinnoista, palvelumarkkinoiden synnystä sekä palvelujen ulkoistamisesta ja järjestäjä-tuottajayhteistyöstä. Valtaosassa piloteista on kokeiltu tulosperusteista palveluhankintaa.

Palvelujen uudistumisen näkökulmasta merkittävää on se, että hankkeissa on luotu ja testattu aiempaa asiakaslähtöisempiä ja räätälöidympiä palvelumalleja sekä luotu uudentyyppisiä julkisen ja yksityisen yritys- ja TE-palvelujen yhteistoimintamalleja.

Muutosten läpivienti ja kasvupalvelujen valmistelu edellyttävät toimintatapoja ja palvelusisältöjä uudistavia kokeiluja lisää. Uusissa kokeiluissa tulee hyödyntää Kasvuyritysten työllisyysohjelmasta saatuja oppeja sekä ohjelman piloteissa testattuja toimivia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä.

Tutustu Kasvuyritysten työllisyysohjelma ja kasvupalvelut -selvitykseen